GẶP MẶT, CHÚC MỪNG, CHIA TAY CÔ GIÁO ĐỖ THỊ THÌN VỀ NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ