KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC KÝ THUẬTCẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
        TRƯỜNG THPT MỸ LỘC
              Số: 105/KH-THPTML
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     Mỹ Lộc, ngày 25 tháng 9 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường
Năm học 2018-2019
          Căn cứ công văn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ GD và ĐT về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019;
          Căn cứ  công văn 1317/SGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Ngày hội STEM và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019,
          Trường THPT Mỹ Lộc xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp trường, năm học 2018-2019 như sau:
1. Mục đích cuộc thi:
Khuyến khích học sinh nhà trường nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
 Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh triển khai giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Tạo cơ hội để học sinh nhà trường giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế; tuyển  chọn những sản phẩm có chất lượng cao để dự thi cấp tỉnh.
2. Đối tượng dự thi:
          Tất cả học sinh đang tham gia học tập tại trường THPT Mỹ Lộc, năm học 2018-2019 đều được tham gia cuộc thi.
3. Lĩnh vực dự thi:
          Các dự án dự thi của học sinh có thể thuộc 01 trong 22 lĩnh vực dự thi được quy định tại Công văn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ GD và ĐT về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019.
(Học sinh có thể nghiên cứu Công văn 3521 tại bảng tin nhà trường hoặc tại địa chỉ website http://thpt-myloc.namdinh.edu.vn )
4. Nội dung thi:
 Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu KHKT của học sinh thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án.
5. Người hướng dẫn:
          Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên của nhà trường bảo trợ. Ngoài người bảo trợ dự án có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh).
6. Đăng ký dự thi:
* Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
+ Phiếu học sinh ( Phiếu 1A);
+ Phiếu phê duyệt dự án ( Phiếu 1B);
+ Phiếu người hướng dẫn/ bảo trợ (phiếu 1);
+ Đề cương nghiên cứu (Theo mẫu hướng dẫn kèm theo phiếu 1A);
+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);
+ Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);
+ Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);
+ Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);
+ Phiếu tham gia con người (nếu có);
+ Phiếu cho phép thông tin (nếu có)
+ Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);
+ Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm ( nếu có);
+ Phiếu sử dụng mô người  và động vật (nếu có).
+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu đề cương nghiên cứu kèm theo phiếu học sinh 1A, không quá 12 trang đánh máy, khổ giấy A4 lề trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm cách dòng đơn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, báo cáo không ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người hướng dẫn khoa học, tên người bảo trợ
Các mẫu phiếu trên có thể tải về tại mục “ Công văn/Khoa học kỹ thuật” trên mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin.
7. Yêu cầu đối với dự án dự thi.
Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo; không sử dụng, trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.
Những dự án nghiên cứu liên quan đến mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia cuộc thi.
8. Tổ chức, hình thức và thời gian dự thi:
           Học sinh tham gia cuộc thi cấp trường theo 03 giai đoạn:
          - Giai đoạn 1: (dự kiến từ ngày 25/9/2018 đến ngày 09/10/2018)
+ Học sinh tiến hành đăng ký dự thi, hoàn thiện bản thuyết minh ý tưởng trên giấy theo mẫu.
+ Khi cần sự hỗ trợ, học sinh liên hệ với giáo viên hướng dẫn, Ban tổ chức.
          - Giai đoạn 2: (dự kiến từ ngày 10/10/2018 đến ngày 15/10/2018) thi “Ý tưởng sáng tạo”
+ Học sinh nộp ý tưởng dự thi theo các lĩnh vực nêu trên và trình bày bản thuyết minh ý tưởng trên giấy theo mẫu.
+ Ban tổ chức cuộc thi nhận ý tưởng dự thi, hạn cuối nộp bài vào ngày 15/10/2018.
+ Ban giám khảo chấm chọn ra những ý tưởng hay và có tính khả thi để tham gia giai đoạn tiếp theo.
Giai đoạn 3: (dự kiến từ 16/10/2018 đến 20/10/2018) thi “Sản phẩm sáng tạo”
           + Học sinh nộp sản phẩm dự thi, các báo cáo nghiên cứu, đĩa CD trình chiếu…
           + Ban tổ chức nhận đề tài dự thi, gồm: các báo cáo nghiên cứu, đĩa CD trình chiếu, sản phẩm…
           + Ban tổ chức chấm tập trung. Học sinh tham gia dự thi báo cáo, trả lời phỏng vấn về đề tài, quá trình nghiên cứu, …
Kết thúc Cuộc thi Ban tổ chức công bố kết quả, viết báo cáo đánh giá về cuộc thi cấp trường. Lập danh sách các đề tài đạt yêu cầu tham gia dự thi cấp tỉnh gửi về Sở GD&ĐT.
9. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi:
          Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ GD và ĐT về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019.
          Những dự án đạt giải cao tại cuộc thi KHKT cấp trường sẽ được chọn lựa tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2018-2019.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật của trường THPT Mỹ Lộc, năm học 2018- 2019; đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong học sinh, PHHS về cuộc thi và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham gia dự cuộc thi.
 PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
                     (đã ký)
 
          Nguyễn Duy Phương
        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
            P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
       Trần Nam Chung                                                                                                                                                     
 
 
 DOAWLAOD NỘI DUNG KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY /uploads/thpt-myloc/news/2018_09/kh-to-chuc-cuoc-thi-khkt-cap-truong.doc

 DOAWLAOD các văn bản liên quan đến cuộc thi tại đây
/uploads/thpt-myloc/news/2018_09/cv-3521-bgddt-ngay-17-8-2018.pdf           
/uploads/thpt-myloc/news/2018_09/cv-1317-kh-to-chuc-thi-khkt-va-ngay-hoi-stem.pdf          
/uploads/thpt-myloc/news/2018_09/thong-tu-38bgddt.pdf                                                                  
 /uploads/thpt-myloc/news/2018_09/thong-tu-32.doc
 
Doawload dự án đạt giải KK cấp tỉnh năm 2016 tại đây /uploads/thpt-myloc/news/2018_10/nghien-cuu-khoa-hoc.1.docx
 
 Doawload dự án đạt giải Ba cấp tỉnh năm 2017 tại đây /uploads/thpt-myloc/news/2018_10/ban-thong-tin-du-an-du-thi-khoa-hoc-ky-thuat.docx
 
 
 

Tác giả: P. Hiệu trưởng Trần Nam Chung
Nguồn: thpt-myloc.namdinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 31
Tháng 10 : 462
Năm 2019 : 19.426